>

Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens van zakelijke relaties in ruime zin. Wij hechten grote waarde aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van haar prospects, klanten, leveranciers en overige zakelijke relaties, en acht het van belang dat de verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Gebruik van de website
Door deze website alsmede de daarop aangeboden informatie te bekijken en/of te gebruiken, verklaart u zich als gebruiker akkoord met de inhoud van deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke (algemene) voorwaarden van producten en/of diensten en deze voorwaarden, zijn de specifieke (algemene) voorwaarden van de betreffende producten en/of diensten doorslaggevend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens u, voortvloeiend uit of verband houdend met deze website. Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en wij van mening zijn dat deze informatie een juiste weergave is van de stand van zaken ten tijde van publicatie op de website, kunnen wij geen garantie geven dat de informatie actueel, juist, volkomen is en/of blijft. Wij geven evenmin een garantie voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Het is niet toegestaan om deze website zodanig te gebruiken dat dit gebruik andere gebruikers van de site stoort of het functioneren van de website in gevaar wordt gebracht. Voorts is het niet toegestaan om de website zodanig te gebruiken dat het (de inhoud van) de website of onderliggende software aantast. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Informatie e.d. van derden
Op deze website wordt verwezen naar informatie, producten en/of diensten van derden al dan niet door middel van hyperlinks aan andere websites. Een link is uitsluitend bedoeld voor uw gemak en derhalve niet onderzocht op juistheid, volledigheid, actualiteit door ons. Iedere aansprakelijkheid ter zake van door derden aangeboden informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheden voor schade als gevolg van het gebruik (of enige verhindering tot gebruik), het afgaan op onvolledige, onjuiste of verouderde informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle huidige en toekomstige auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die verband houden met deze website berusten bij ons en onze licentiegevers. U verwerft geen rechten op de website anders dan het beperkte recht de website te gebruiken conform deze voorwaarden. Het is slechts voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik of voor het niet-commerciële gebruik van uw organisatie toegestaan informatie uit en de inhoud van deze website te printen en/of te downloaden. Het is niet toegestaan een deel van de website beschikbaar te maken als deel van een andere website, hetzij door opname als hyperlink op internet hetzij anderszins, tenzij u daarvoor een schriftelijke toestemming hebt van ons. Het is niet toegestaan de naam op enigerlei wijze te gebruiken of het merk op enigerlei wijze te misbruiken; een dergelijk ongeoorloofd gebruik of misbruik wordt uitsluitend naar het oordeel van ons vastgesteld. Deze website mag niet worden gebruikt voor bij wet verboden doeleinden en u stemt er in het bijzonder mee in dat u niets zult verzenden, gebruiken, kopiëren, posten of laten posten dat lasterlijk of obsceen is of dat grof of onfatsoenlijk is of in strijd met de privacy van enig individu. De (inhoud van de) website en deze disclaimer worden beheerst door Nederlands recht. De rechtbank te ‘s Hertogenbosch zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van eventuele geschillen.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en zonder kennisgeving deze website geheel of gedeeltelijk te vergroten, te wijzigen, te veranderen, op te schorten of definitief te staken dan wel u de toegang tot deze website te beperken of te weigeren. Uw gebruik van deze website na dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Indien u ons informatie over uzelf hebt verstrekt en een kopie van deze informatie wenst of indien u wilt dat wij de informatie corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres. Indien er sprake mocht zijn van verwerking van persoonsgegevens, zullen wij ons conformeren aan de relevante wetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het verloren gaan of beschadigen van informatie veroorzaakt door ongeautoriseerde toegang van derden tot deze website.

Copyright KC MT Services 2023